Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3885/B realizuje ochranu osobných údajov vo vzťahu k poskytovaným Službám nasledovne:

Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak majú pojmy tu používané rovnaký význam ako vo Všeobecných podmienok poskytovania služieb spoločnosti Towercom, a.s. (ďalej len „Podmienky“)

Právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Zákon č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov v platnom znení, ktorý nahradil zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o OOU“).

Identifikačné údaje a kontaktné údaje Poskytovateľa ako prevádzkovateľa:

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14
83101 Bratislava
Zap.: OR SR BA I, odd.: Sa, vl.č.:3885/B
Tel.číslo: 0650 444 400
Email: ochrana.osobnych.udajov@towercom.sk

Minimálny rozsah osobných údajov:

Telefónne číslo, e-mail alebo iný identifikátor Užívateľa, výška neuhradených záväzkov, meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti a štátna príslušnosť.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať aj prípadné ďalšie osobné údaje Užívateľa pokiaľ je to potrebné pre riadne a včasné plnenie Zmluvy.

Účel spracúvania osobných údajov:

Poskytovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov ako dotknutých osôb za účelom:

 1. plnenia predzmluvných vzťahov, Registrácie, uzatvárania Zmlúv ako aj za účelom ich plnenia, zmeny alebo ukončenia, prevádzkovania Účtu Užívateľa, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Užívateľov, uplatňovania práv, riešenia reklamácií, ako aj pre ďalšie účely, ktoré vyplývajú a ktoré súvisia s riadnym plnením Zmluvy;
 2. poskytovania informácií o vlastných produktoch a službách;
 3. vytvorenia osobného a používateľského profilu Užívateľa (profilovanie).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom spracovania osobných údajov na účely podľa č. 1 predchádzajúceho bodu sú predzmluvné vzťahy, Zmluva a osobitné právne predpisy, a to najmä, nie však výlučne Zákon o EK.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa č. 2 predchádzajúceho bodu je oprávnený záujem Poskytovateľa, ktorým je propagácia vlastných produktov a služieb a osobitné právne predpisy, a to najmä, nie však výlučne Zákon o EK.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa č. 3 predchádzajúceho bodu je súhlas Užívateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť v prípadoch, kedy to vyžaduje Nariadenie alebo Zákon o OOU rovnako súhlas dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov:

Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením, Zákonom o OOU alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:

 1. osobám povereným spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Poskytovateľa (sprostredkovateľom),
 2. tretím osobám, ktoré Poskytovateľ poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Poskytovateľa voči Užívateľovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Poskytovateľa, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Poskytovateľa na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Užívateľom,
 3. súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv Poskytovateľa voči Užívateľovi alebo splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa,
 4. zmluvným partnerom Poskytovateľa, ktorí Poskytovateľovi poskytujú Služby a/alebo plnenia týkajúce sa Služby,
 5. obchodným zástupcom Poskytovateľa alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia Poskytovateľa konať v jeho mene ako sprostredkovatelia pri poskytovaní Služieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií),
 6. poštovým podnikom, kuriérskym spoločnostiam a/alebo iným osobám poskytujúcim poštové služby alebo vykonávajúcim doručovanie

Doba uchovávania osobných údajov:

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Poskytovateľ ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú minimálne po dobu platnosti Registrácie resp. Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok Poskytovateľa za poskytnuté Služby, v prípade vybavovania podaní Užívateľa alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v prípade profilovania a v prípadoch, kedy právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas po dobu trvania súhlasu Užívateľa.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ pri spracúvaní údajov zabezpečuje primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti ochrany osobných údajov so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb.

Ďalšie informácie vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené Užívateľ berie na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov minimálne v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o EK nie je možné uzavrieť Zmluvu.

Poskytovateľ je v prípade poskytovania Služieb, ktoré sú Verejnými Službami povinný v zmysle Zákona o EK na účely poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán v rozsahu a za podmienok podľa Zákona o EK a osobitných predpisov. Poskytovateľ rovnako uchováva prevádzkové údaje, ak je to potrebné na fakturáciu služieb a platieb za prepojenie sietí, a to až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu.

Poskytovateľ môže spracovávať osobné údaje Užívateľa, ktoré je oprávnený spracovávať na základe právnych základov stanovených Nariadením ako aj Zákonom o OOU s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi.

Poskytovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Poskytovateľ ani Užívateľ nie sú oprávnení poskytnúť tretím osobám údaje označené ako obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie, okrem prípadov ustanovených príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo v prípade, že s tým budú Poskytovateľ aj Užívateľ súhlasiť.

Užívateľ má v súlade s ustanovením § 44 ods. 2 písmeno c) Zákona o EK možnosť zverejniť alebo nezverejniť svoje osobné údaje v telefónnom zozname a informačných službách o účastníckych číslach a možnosť vybrať si, ktoré osobné údaje zverejní podľa § 59 ods. 2 Zákona o EK. Užívateľ môže požiadať o zverejnenie doručením vyplnenej žiadosti o zverejnenie údajov v telefónnom zozname a informačných službách v písomnej forme Poskytovateľovi. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Zaradenie osobných údajov Užívateľa do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné. S ohľadom na charakter poskytovanej Služby Poskytovateľ však telefónny zoznam nevytvára.

Lokalizačné údaje, ak sú spracúvané Poskytovateľ spracúva ako aj k nim Užívateľovi umožňuje prístup v rozsahu a za podmienok stanovených Zákonom o EK.

Osobitné informácie vo vzťahu profilovaniu vrátane významu a predpokladaných dôsledkoch vytvárania osobného a používateľského profilu:

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ vytvára osobný a používateľsky profil Užívateľa ako dotknutej osoby v prípade, ak takáto osoba poskytla Poskytovateľovi ako prevádzovateľovi súhlas. Užívateľ ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek udelený súhlas s vytvorením osobného a používateľskeho profilu odvolať a požadovať od Poskytovateľa ako prevádzkovateľa, aby takto spracúvané osobné údaje vymazal.

Poskytovateľ má záujem na tom, aby Užívateľom poskytoval Službu, ktorá v čo možno najväčšej miere vyhovuje potrebám Užívateľa a jeho preferenciám tak, aby Užívateľ mohol Službu využívať efektívne. Na to, aby Poskytovateľ mohol Službu v takejto kvalite Užívateľovi poskytnúť, musí mať možnosť vytvoriť jeho osobný a používateľský profil. Poskytovateľ je oprávnený takýto osobný a používateľský profil Užívateľa vytvoriť výlučne len na základe výslovného súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby. Vyjadrením súhlasu s vytvorením osobného a používateľského profilu, dáva Užívateľ Poskytovateľovi možnosť, aby tento o Užívateľovi zhromažďoval jednoduché ako aj komplexné informácie, ktoré môže Poskytovateľ vyhodnocovať a na ich základe vytvorí profil záujmov Užívateľa, jeho preferencií ako aj ďalších informácií, ktoré sú bližšie popísané ďalej.

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ postupmi stanovenými nižšie zhromažďuje o Užívateľovi ako dotknutej osobe za účelom vytvorenia osobného a používateľského profilu nasledovné informácie:

 • informácie, ktoré Užívateľ sám Poskytovateľovi poskytol (údaje zo Zmluvy a/alebo registračného formuláru),
 • informácie o polohe,
 • verzia operačného systému a číslo verzie Aplikácie,
 • jedinečné identifikátory koncového zariadenia používaného Užívateľom,
 • podrobnosti o spôsobe využitia Služby (vyhľadávané informácie a ponuky, čas vyhľadávania, čas prihlásenia a odhlásenia sa z Užívateľského účtu, nastavenie filtra, prekliky z jednotlivých podstránok webstránky a/alebo aplikácie na iné podstránky,
 • súbory cookie.

Medzi údaje, ktoré Poskytovateľ o Užívateľovi zhromažďuje nepatria údaje, ktoré majú charakter osobitných kategórií osobných údajov, t.j. tzv. citlivých údajov o dotknutej osobe. Medzi takéto údaje patria údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické a biometrické údaje ako aj údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života alebo orientácie.

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ používa pri vytváraní osobného a používateľského profilu systém cookies a google analytics pričom následne informácie získané sledovaním správania Užívateľa spolu s ďalšími údajmi získanými priamo od Užívateľa prostredníctvom uvedených systémov vyhodnocuje a porovnávaním s údajmi získanými od iných Užívateľov predpovedá ich ďalšie správanie a na základe uvedených výsledkov vytvára profil Užívateľa.

Informácie, ktoré Poskytovateľ ako prevádzkovateľ pri vytváraní osobného a používateľského profilu o Užívateľovi zhromaždí, používa na to, aby Službu poskytovanú Užívateľovi vedel prispôsobiť jeho potrebám a rovnako aj na vytvorenie profilu priemerného Užívateľa Služby, za účelom neustáleho zlepšovania kvality Služby a jej užívateľského prostredia, možností jej použitia ako aj vývoja nových aplikácií a optimalizácií technickým možností a nastavenia Služby. Dôsledkom vytvorenia osobného a používateľského profilu pre Užívateľa je skutočnosť, že Poskytovateľ môže predkladať Užívateľovi také marketingové a propagačné ponuky a informácie o službách Poskytovateľa, ktorých obsah je cielený na potreby Užívateľa, ktorých existencia bola vytvorená z údajov získaných pri vytváraní osobného a používateľského profilu Užívateľa, t.j. najmä z jeho predchádzajúceho správania sa pri využívaní Služby.

Údaje získané pri vytváraní osobného a používateľského profilu sú osobnými údajmi získanými na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby. Užívateľ má ako dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ ako prevádzkovateľ poskytol informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby.

Práva Užívateľov ako dotknutých osôb:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba má Užívateľ právo získať od Poskytovateľa ako prevádzkovateľa potvrdenie o:

 1. účele spracúania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
 4. dobe uchovávania osobných údajov,
 5. práve požadovať od Poskytovateľ ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie požalebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 7. zdroji osobných údajov,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Užívateľ ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak nastanú nižšie uvedené skutočnosti. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo, aby Poskytovateľ ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 1. ako dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Užívateľ ako dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Užívateľ ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. Užívateľ ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ ako dotknutá osoba,
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Užívateľ ako dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má Užívateľ ako dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán.

Právo Užívateľa namietať spracúvanie osobných údajov:

Užívateľ ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Poskytovateľa ako prevádzkovateľa vrátane profilovania. Poskytovateľa ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Užívateľ ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Ak Užívateľ ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Poskytovateľ ako prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.